Image Image Image Image Image Image Image Image Image

herbestemming

22 mei

By

One Comment

Aan tafel met het H-team op de Provada

22/05/2017 | By | One Comment

Twee H-teamleden organiseren tafelsessies over urgente herbestemmingsopgaven op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada. Op 1 juni verzorgen Carolien Ligtenberg en Hilco van der Wal allebei een sessie van een halfuur waarbij vijf deelnemers kunnen aanschuiven om in discussie te gaan over onderstaande thema’s.

Gesprek 1: Innovatie in gebiedstransformatie #Hteam (click link om aan te melden)
Host: Hilco van der Wal

Tijd: 10:30-11:00
Locatie
: PROVADA FUTURE hal 11

Herbestemming en transformatie kunnen aanjagers zijn voor vernieuwing. Zeker bij binnenstedelijke gebiedstransformatie liggen er opgaven en kansen om slimme oplossingen rond mobiliteit en energietransitie te verbinden aan het komen tot een aantrekkelijk gebied. Werk je aan oplossingen die hieraan bijdragen, of zoek je deze? Sluit aan bij de ronde tafel van het Herbestemmingsteam.

Gesprek 2: Maatschappelijke vernieuwing in herbestemming #Hteam (click link om aan te melden)
Host: Carolien Ligtenberg

Tijd: 13:45 – 14:15
Locatie
: PROVADA FUTURE hal 11

Herbestemming en transformatie kunnen aanjagers zijn voor maatschappelijke vernieuwing en ruimtelijke kwaliteit. Zeker bij binnenstedelijke gebiedstransformatie liggen er opgaven en kansen om zorg, nieuwe woonvormen, verbondenheid en shared spaces in te zetten om een aantrekkelijk en waardevol gebied met hernieuwde identiteit en kwaliteit te creëren. Werk je aan oplossingen die hieraan bijdragen, of zoek je deze? Geef je dan op!

Provada
30, 31 mei en 1 juni
RAI Amsterdam

03 nov

By

No Comments

Tijd voor nieuw Vinex-plan voor onze steden

03/11/2016 | By | No Comments

– door Hilco van der Wal –

In de Volkskrant van 26 oktober betoogde praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw dat er, in lijn met de Vinex uit de jaren 90, een plan moet komen om aan de woningvraag te voldoen. Dat is een uitstekend plan! De woningmarkt in steden als Amsterdam, Utrecht, Haarlem, maar bijvoorbeeld ook Groningen kookt droog. Tijd voor actie.

Kortetermijnoplossing
Maar laten we daarbij wel onze steden, ons open landschap en onze toekomst serieus nemen. Het gemak waarmee De Zeeuw de binnenstedelijke potentie hierin afserveert, is zoeken naar een makkelijke kortetermijnoplossing. De tactiek van de verschroeide aarde: de oude leegstaande binnenstedelijke locaties achterlaten en aan de stadsrand vrolijk verder bouwen. Deze insteek kent uiteindelijk maar één winnaar: de bouwlobby.

Beschikbaarheid onbenutte ruimte
Het Planbureau voor de Leefomgeving becijfert dat – afhankelijk van scenario’s van bevolkingsgroei – tussen 35% en 80% van de woningvraag binnenstedelijk kan worden opgelost. De onbenutte ruimte is dus gewoon beschikbaar in onze steden voor een groot deel van de opgave. Die ruimte zit in kantoorlocaties waar we niet meer willen werken, in verlaten industrieterreinen etc. Wanneer we ervoor kiezen om daar niets mee te doen omdat het te lastig of te duur zou zijn, zitten we straks met verpauperde gaten in de stad en volgebouwde polders. Niet de beste keuze lijkt me.

Binnenstedelijke locaties
Herontwikkeling is een beter alternatief. En dat kan zonder enorme overheidsinvesteringen. De studie waarnaar De Zeeuw verwijst (van het Economisch Instituut voor de Bouw uit 2011) is achterhaald. De waarde van leegstaand vastgoed is hard onderuitgegaan. In combinatie met de veranderde woningmarkt leidt dit ertoe dat de afgelopen tijd transformatie van grotere gebieden van de grond komt. Zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht, De Hoef in Amersfoort, Schalkwijk Midden in Haarlem, Holland Park in Diemen en Amstel 3 in Amsterdam. Binnenstedelijke locaties waar de komende jaren vele duizenden woningen worden gerealiseerd zonder dat de overheid hier zwaar in investeert.

Maximaal benutten
Op deze locaties moeten we inzetten. Hier kunnen we de wens om in de stad te wonen accommoderen. Ook benutten we dan bestaande infrastructuur en kunnen we de autoafhankelijkheid verminderen omdat we veel meer bouwen rond stationslocaties zoals Amersfoort Schothorst en Amsterdam Holendrecht. Om deze binnenstedelijke potentie maximaal te benutten en hier ook de kwaliteit te realiseren waarbij toekomstbestendig wordt gebouwd, moet de overheid wel haar rol pakken. Dit vraagt namelijk een duidelijke visie, stevige regie en investeringen in mobiliteit en duurzaamheid.

Kortom: het is inderdaad tijd voor een nieuw Vinex-plan om de woonopgave te realiseren en tegelijk Nederland mooier te maken. Met focus op de stad en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst!

Lees hier het opiniestuk van Friso de Zeeuw.

14 jun

By

No Comments

Studentenplannen WvhLG over energietransitie

14/06/2016 | By | No Comments

Van 19 tot en met 23 mei vond voor de vierde keer de Week van het Lege Gebouw (WvhLG) plaats. Gedurende vijf dagen werkten studenten, docenten en praktijkexperts uit verschillende disciplines samen aan innovatieve ideeën voor leegstand. Dit jaar stond in het teken van energietransitie. Ruim 65 studenten en docenten staken hún energie in ideeën voor herbestemming van een monumentele energiecentrale in Amsterdam. Ook het H-team was vertegenwoordigd.

Met het thema Energie als driver of change lag de nadruk op de uitdaging hoe we in de toekomst als samenleving energie willen produceren, opslaan, distribueren en gebruiken. Leegstandsproblematiek vereist nieuwe denk- en samenwerkingsvormen. Daarom werden verschillende opleidingen samengebracht om de beleidsmakers en ontwerpers van morgen klaar te stomen om op interdisciplinaire wijze innovatieve ideeën voor duurzame vormen van herbestemming te ontwikkelen.

Duurzaamheidsgedachte
De week leverde zeven concrete ideeën op voor herbestemming van de energiecentrale. De duurzaamheidsgedachte ging verder dan dubbelglas en groene daken. Het idee om te herontwikkelen vanuit flexibiliteit, tijdelijk gebruik en het adaptieve vermogen van een pand is een vorm van herontwikkelen die in de praktijk nog maar nauwelijks voet aan de grond heeft gekregen. Maar de studenten lieten zien dat het in een kort tijdbestek wel degelijk lukt met slimme ideeën te komen, en zich te verplaatsen in partijen die hun leegstaande vastgoed beter willen benutten.

Kijk op www.weekvanhetlegegebouw.nl voor meer informatie over de WvhLG.
De Hogeschool van Amsterdam organiseerde de WvhLG 2016 vanuit het lectoraat bouwtransformatie (lector Frank Suurenbroek).

Van de gebaande paden af

18/04/2016 | By | No Comments

– Een interview met H-teamlid Willemijn de Boer over de koers van het H-team –

Het H-team maakte in 2015 een vliegende start met de organisatie van drie enerverende bijeenkomsten. Uiteenlopende partijen waren daarbij aanwezig. Veel mensen dachten mee over de knelpunten van herbestemming en gebiedsontwikkeling. “Het afgelopen jaar is bevestigd dat het H-team als verbindende factor een rol van betekenis heeft,” vertelt H-teamlid Willemijn de Boer. “Er blijkt vooral behoefte te zijn aan sectoroverstijgende koppelingen, nieuwe kennis en hands on tools. De kwaliteit van elke herbestemming bepaalt uiteindelijk ook de kwaliteit van onze leefomgeving. Hiermee gaan wij het komende jaar aan de slag.”

Het H-team wil dat herbestemmen de gewoonste zaak van de wereld wordt. “Nu de economie weer aantrekt, komt herbestemming onder druk te staan,” aldus Willemijn de Boer. “De bouwlust neemt weer toe: nieuwbouw lonkt als snelle en ‘goedkope’ oplossing voor maatschappelijke problemen. Het is belangrijk om de kwaliteit in het oog te houden, te leren van het verleden en van elkaar. Niet bouwen maar verbouwen is de nieuwe uitdaging. We moeten van de gebaande paden af. Een cultuuromslag is daarom noodzakelijk. Het bevorderen van die omslag ligt ten grondslag aan al onze activiteiten.”

Toren van Babel
“Er zijn heel veel verschillende partijen die een rol spelen bij herbestemming. Denk aan overheden, beleggers, ontwikkelaars, bouwers, bewoners. Al die mensen moeten elkaar begrijpen en samenwerken. Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) verwoordde dit als ‘het ontmantelen van de Toren van Babel.’ Dat vond ik wel een mooie vergelijking. Alle partijen spreken een eigen taal en hebben een ander belang. Daarom is het zo belangrijk dat we buiten de eigen kaders durven te denken en te handelen.”

Kennis verspreiden
Het H-team ziet het als taak om kennis te verspreiden over herbestemming in gebiedsopgaven. Willemijn: “Het gaat erom dat Nederland een mooi land blijft. Herbestemmen en transformeren zijn hierbij waardevolle instrumenten. Herbestemming heeft invloed op het omringende gebied en andersom. Kennis daarover is van belang voor alle belanghebbenden. Overheden moeten communiceren met ontwikkelaars en bouwers, die op hun beurt moeten weten wat wel en niet mogelijk is. En dan zijn er natuurlijk diverse lokale partijen zoals broedplaatsen of bewoners. Ontwikkeling van gebiedstransformaties gaat gepaard met complexe processen. In hoeverre kunnen en moeten overheden sturen? Wat is de rol van al die verschillende partijen? Om goede beslissingen te kunnen nemen, is kennis van zaken nodig.”

Het gaat erom dat Nederland een mooi land blijft.

Interdisciplinair verbinden
Een andere opgave die het H-team zich heeft gesteld, is het leggen van interdisciplinaire verbindingen. “Herbestemmen gaat over het verbinden van functies, zoals wonen, werken en de nieuwe vormen van economie. Maar ook van sectoren, en van markt en overheid. Lokale partijen worden vaak als belemmerende factoren gezien. Maar deze kunnen juist een cruciale bijdrage leveren aan herontwikkeling. Erfgoedwaarde, ook zo’n factor. Als je alleen naar wetten en regeltjes kijkt, dan lijkt er soms inderdaad weinig mogelijk. We moeten dus gaan kijken in kansen. Door dwarsverbindingen te leggen en verschillende disciplines bij het herbestemmingsvraagstuk te betrekken, kan het H-team daar een bijdrage aan leveren.”

Samenwerkingen
Het H-team fungeert als team van scouts voor het College van Rijksadviseurs (CRa). Het CRa bestaat uit de Rijksbouwmeester, de Rijksadviseur Landschap en Water en de Rijksadviseur Infrastructuur en Stad. In september 2015 is Floris Alkemade aangesteld als Rijksbouwmeester. “Hij ziet transformatie nadrukkelijk als een stedenbouwkundige opgave. De koers van het H-team sluit daar goed op aan. Na de zomer worden de twee andere adviseurs vervangen. Aan ons de uitdaging herbestemming en transformatie ook bij hen op het netvlies te krijgen,” aldus Willemijn. “Naast het CRa werken we samen met de RCE. In januari organiseerden we met hen en het Dutch Creative Residency Network de bijeenkomst The Power of Hubs, een meet-up in het kader van herbestemmen en gebiedstransformatie. Verder hebben we regelmatig overleg met het Expertteam Transformatie van het Ministerie van BZK, dat ook bijdroeg aan The Power of Hubs. Ook de VNG en de RVB betrekken we bij onze werkzaamheden.”

Agenda
Welke concrete acties heeft het H-team dit jaar op de agenda? “We hebben een aantal werksessies met het CRa en organiseren denktankgesprekken en werkbezoeken om kennis uit te wisselen en actuele ontwikkelingen te bespreken. Verder organiseren we weer een aantal interactieve bijeenkomsten. De eerstkomende is op donderdag 23 juni. Dan vindt het debat The Flexible City – sustainable solutions for reuse plaats in Pakhuis De Zwijger. En natuurlijk zijn we aanwezig bij relevante evenementen, zoals de Week van het Lege Gebouw in Amsterdam van 19 t/m 23 mei. Daar willen wij een koppeling maken tussen frisse ideeën van studenten en de vastgoedmarkt. Jonge mensen hebben die benodigde cultuuromslag vaak al gemaakt: het zou daarom heel mooi zijn als het H-team deze studenten een platform kan bieden.”

Willemijn de Boer (1978) is directeur van ANNA Vastgoed & Cultuur en initiatiefnemer van Haagse Bodem.

18 feb

By

One Comment

Terugblik Power of Hubs: over herbestemmen en gebiedstransformatie

18/02/2016 | By | One Comment

Op 28 januari vond de meet-up The Power of Hubs plaats, een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat werd georganiseerd door het Dutch Creative Residency (DCR) Network en het H-team. Drijvende krachten achter een aantal herbestemmingsprojecten deelden hun kennis met andere partijen die betrokken zijn bij het creëren van nieuwe bestemmingen in Vechtclub XL in Utrecht. Centrale vraag was hoe we lering kunnen trekken uit de afgelopen jaren waarin herbestemming centraal stond nu nieuwbouw weer opnieuw aantrekkelijk wordt.
Het H-team verzorgde een presentatie rondom de vijf dilemma’s van herbestemmen in gebiedstransformaties. De aanwezigen gingen vervolgens met zes thema’s aan de slag.

Gewoon beginnen: de ondernemer die vandaag wil beginnen zonder vastomlijnd plan versus de overheid met de blik op de langere termijn. Hoe kunnen deze twee uitgangspunten elkaar versterken, en hoe komen ondernemers en overheid tot een gedeelde visie?
Zelf kopen en ontwikkelen: van creatieve broedplaats naar professioneel ontwikkelaar. Hoe groei je van een collectief (creatieve) ondernemers in de kinderschoenen naar een geaccepteerde, ondernemende partij?
Start-ups: de (start-up)hub als ecosysteem. Hoe zorgen hubs voor een duurzame economische groei en profilering van stad en regio?
Ongewoon wonen: de voordelen van wonen in herbestemmingen. Waarom en hoe zorg je voor het bevorderen van ongewoon wonen?
Bottom-up top-down: de spanningen tussen bottom-up en top-down denkers en doeners. Door wrijving tussen mensen met verschillende belangen lopen processen vaak spaak. Hoe breng je de wereld van systeemvisies en die van het hier en nu ondernemen bij elkaar?
Tijdelijk kan alles: de ondernemer wil aan de slag; de overheid ziet de meerwaarde, maar is ook de handhaver van wetten en regels. Hoe zorg je bij herbestemming dat je niet tegen een muur van regelgeving aanloopt?

Aan het einde van de dag gingen de deelnemers naar huis met concrete handvatten voor gebiedstransities in een snel veranderende wereld.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van de uitkomsten van de werksessies zijn zes aanbevelingen geformuleerd. In het kort:

 • Blijf in beweging
  Start een herbestemming altijd vanuit waarden en voorwaarden. Blijf in het proces van herbestemmen constant in beweging. Stilstand is funest!
 • Meten is weten
  Met kennis over de sociaal-maatschappelijk toegevoegde waarde van een gebouw of gebied kan bij herbestemming beter worden onderhandeld met overheid en eigenaren.
 • Kom goed beslagen ten ijs
  Als collectief: roep de hulp in van een professional. Als herbestemmer: verdiep je in de motivatie van de partijen die je nodig hebt voor het slagen van een project.
 • Een hechte community is goud waard
  Creëer bij het opzetten van een hub eerst een community, en ga dan pas op zoek naar (financiële) partners.
 • Maak een wachtlijst ‘ongewoon wonen’
  Wonen in herbestemmingen maakt goedkoop wonen sneller mogelijk dan nieuwbouw. Mensen die zich hiervoor inschrijven nemen vaak een mindere woonkwaliteit voor lief.
 • Tijdelijk kan alles
  Kijk naar de essentie van wetten en regels. Door regels op verschillende manieren te interpreteren kan ruimte ontstaan.

Download hier het uitgebreide verslag van The Power of Hubs.
Lees hier meer over de presentatie van het H-team: de vijf dilemma’s bij herbestemming in gebiedstransformaties.