Image Image Image Image Image Image Image Image Image

H- Team

03 nov

By

No Comments

Tijd voor nieuw Vinex-plan voor onze steden

03/11/2016 | By | No Comments

– door Hilco van der Wal –

In de Volkskrant van 26 oktober betoogde praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw dat er, in lijn met de Vinex uit de jaren 90, een plan moet komen om aan de woningvraag te voldoen. Dat is een uitstekend plan! De woningmarkt in steden als Amsterdam, Utrecht, Haarlem, maar bijvoorbeeld ook Groningen kookt droog. Tijd voor actie.

Kortetermijnoplossing
Maar laten we daarbij wel onze steden, ons open landschap en onze toekomst serieus nemen. Het gemak waarmee De Zeeuw de binnenstedelijke potentie hierin afserveert, is zoeken naar een makkelijke kortetermijnoplossing. De tactiek van de verschroeide aarde: de oude leegstaande binnenstedelijke locaties achterlaten en aan de stadsrand vrolijk verder bouwen. Deze insteek kent uiteindelijk maar één winnaar: de bouwlobby.

Beschikbaarheid onbenutte ruimte
Het Planbureau voor de Leefomgeving becijfert dat – afhankelijk van scenario’s van bevolkingsgroei – tussen 35% en 80% van de woningvraag binnenstedelijk kan worden opgelost. De onbenutte ruimte is dus gewoon beschikbaar in onze steden voor een groot deel van de opgave. Die ruimte zit in kantoorlocaties waar we niet meer willen werken, in verlaten industrieterreinen etc. Wanneer we ervoor kiezen om daar niets mee te doen omdat het te lastig of te duur zou zijn, zitten we straks met verpauperde gaten in de stad en volgebouwde polders. Niet de beste keuze lijkt me.

Binnenstedelijke locaties
Herontwikkeling is een beter alternatief. En dat kan zonder enorme overheidsinvesteringen. De studie waarnaar De Zeeuw verwijst (van het Economisch Instituut voor de Bouw uit 2011) is achterhaald. De waarde van leegstaand vastgoed is hard onderuitgegaan. In combinatie met de veranderde woningmarkt leidt dit ertoe dat de afgelopen tijd transformatie van grotere gebieden van de grond komt. Zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht, De Hoef in Amersfoort, Schalkwijk Midden in Haarlem, Holland Park in Diemen en Amstel 3 in Amsterdam. Binnenstedelijke locaties waar de komende jaren vele duizenden woningen worden gerealiseerd zonder dat de overheid hier zwaar in investeert.

Maximaal benutten
Op deze locaties moeten we inzetten. Hier kunnen we de wens om in de stad te wonen accommoderen. Ook benutten we dan bestaande infrastructuur en kunnen we de autoafhankelijkheid verminderen omdat we veel meer bouwen rond stationslocaties zoals Amersfoort Schothorst en Amsterdam Holendrecht. Om deze binnenstedelijke potentie maximaal te benutten en hier ook de kwaliteit te realiseren waarbij toekomstbestendig wordt gebouwd, moet de overheid wel haar rol pakken. Dit vraagt namelijk een duidelijke visie, stevige regie en investeringen in mobiliteit en duurzaamheid.

Kortom: het is inderdaad tijd voor een nieuw Vinex-plan om de woonopgave te realiseren en tegelijk Nederland mooier te maken. Met focus op de stad en verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst!

Lees hier het opiniestuk van Friso de Zeeuw.

06 sep

By

One Comment

Een 21e-eeuws Vondelpark in Groningen

06/09/2016 | By | One Comment

De woningmarkt in Groningen vertoont net als Amsterdam en Utrecht tekenen van oververhitting. Op welke manier kan de stad het succesvolle beleid van de compacte stad updaten en tegelijk inspelen op de groeiende bevolking en de ontwikkelende kenniseconomie? Een reflectie op een werkbezoek van het H-team aan deze stad.

Groningen dreigt aan haar populariteit als studentenstad ten onder te gaan. Net als in andere universiteitssteden drukt de jonge bevolking een groot stempel op het leefklimaat in de binnenstad. Parken zijn overvol, kroegen puilen uit. Studentenaantallen blijven groeien dus beantwoorden pandjesbazen gretig aan de vraag naar meer kamers. Menig pand dat vrijkomt wordt verkaveld in studentenkamers, al is de stad strenger geworden in het ombouwen naar woningen naar studentenkamers. De demografische kaart van de stad toont de extreme scheefgroei. Groningse planners en stedenbouwkundigen zijn daarom op zoek naar een evenwichtiger woning- en voorzieningenaanbod in de stad.

Start-up-stad
De jonge stadsbevolking levert ook een economische impuls aan de stad: er zitten veel start-ups in Groningen. Zoals in de Big Building achter het station, waar een community van huurders is ontstaan in een sfeer van innovatie en sociaal geïnspireerd ondernemerschap. Je huurt er voor weinig geld een werkplek. Kleine bedrijven en zzp-ers houden het op die manier jaren na hun studie nog prima vol. Eén van de redenen voor deze lage huur is dat de Big Building gesloopt gaat worden. De gehele Spoorzone wordt namelijk verbouwd. Het betonnen gebouw moet daarvoor wijken. Waar de ondernemers straks naartoe gaan, is nog onduidelijk.

Weinig kantoorleegstand
In Groningen is in de laatste decennia relatief weinig gespeculeerd met de bouw van kantoren. Er is dus ook weinig kantoorleegstand. Waar in Amsterdam of Utrecht kantoren of overslagloodsen in hippe hotspots zijn omgetoverd, liggen de afgedankte kantoren die romdom de Groningse binnenstad leegstaan niet op de meest kansrijke plekken. Een aantal ondernemers heeft in buurgemeente Haren een grote broedplaats ingericht in een oud universiteitsgebouw: de Biotoop. Zijn er dan helemaal geen lege kantoor- of fabriekspanden in de stad te vinden? Jazeker, maar het potentieel wordt niet altijd ingezien en benut. Het immense Suikerunie-terrein bijvoorbeeld had bijzondere vormen van herbestemming kunnen uitlokken, maar vanwege Europese regelgeving zijn bijna alle silo’s en fabriekspanden met de grond gelijk gemaakt. In de twee overgebleven panden en op het lege terrein eromheen is gekozen om 15 jaar te experimenteren. Er worden festivals georganiseerd en er zijn diverse creatieve bedrijfjes neergestreken. Wellicht dat ondernemers uit de Big Building er hun heil zoeken als hun pand gesloopt is.

Koers verleggen
De stad Groningen voert een actief beleid voor een compacte stad. De wandel-, fiets- en autoafstanden tot de binnenstad blijven daardoor aangenaam kort. Maar het systeem staat onder druk. De stad staat in de top drie snelst groeiende steden en dat komt niet alleen door de aanwas van studenten. Er moeten flink wat woningen bij om de bevolkingsgroei op te vangen. Plekken voor herontwikkeling binnen de contouren van de stad zijn er nog volop. De stad heeft goud in handen om haar koers op enkele sleutelpunten te verleggen. Er is een aantal gebieden dat tot gemengde (woon)gebieden omgevormd zou kunnen worden waaronder de Spoorzone, het Ebbingekwartier, het Suikerunie-terrein, de omgeving van de Zuidelijke Ringweg (die deels overkluisd wordt) en de zone aan de Oosterhamrikkade.

Er zijn voldoende redenen om juist voor andere groepen dan studenten te bouwen

Wat kan Groningen doen om aantrekkelijk te blijven voor starters, jonge gezinnen en ouderen? Er zijn voldoende redenen om juist voor andere groepen dan studenten te bouwen. De werkgelegenheid is gezond, onder andere dankzij vestigingen van de IB-Groep (nu DUO) en de Gasunie waarvan de kantoren tegen de binnenstad aan zijn gebouwd. De Rijksuniversiteit en het academische ziekenhuis UMCG zijn enorme banenmotoren: het medisch centrum is zelfs het één na grootste van Nederland. Maar door de stijging van de huizenprijzen in de stad zoeken werknemers van deze instellingen en bedrijven, waaronder veel eenpersoonshuishoudens, gezinnen en starters, naar woningen in randgemeenten.

Stedelijk groen
De rol van stedelijk groen lijkt in de planvorming nog grotendeels onderbelicht terwijl het een belangrijke vestigingsfactor voor steden is. In Groningen is er een duidelijk tekort; het populaire Noorderplantsoen ontploft bijna op warme zomerdagen. De overheid heeft een enorme kans om op de herinrichting van groene gebieden te sturen. 57% van het grondoppervlak in de stad is namelijk in gemeentebezit. Tel daar nog eens 9% bij op aan ander rijks-, provinciaal- en semi-overheidsbezit, dan blijkt tweederde van de stad in eigendom van overheden. Zouden combinaties van wonen, werken, groen en voorzieningen buurten kunnen opleveren die een gemengde bevolking aantrekt?

Een 21e-eeuws Vondelpark
Om de koers te verleggen kan Groningen inspiratie putten uit de 19e-eeuwse stadsgeschiedenis van Amsterdam. De omstandigheden van nu zijn namelijk zeer vergelijkbaar met die van Amsterdam zo’n 150 jaar geleden: een overbevolkte binnenstad met een groeiende bevolking.
Een aantal (rijke en veelal katholieke) burgers stichtte destijds een stadspark: het Vondelpark. Rondom dit park moest een nieuwe woonwijk komen zodat de propvolle binnenstad kon worden ontvlucht. Het liberale stadsbestuur had slechte ervaringen met de speculatiebouw van particulieren, maar gunde de initiatiefnemers het voordeel van de twijfel omdat ze behalve financieel gewin ook ‘stadsverfraaiing’ als doel hadden. Het voornemen van de speculanten paste naadloos in de liberale traditie van die tijd. Twintig jaar later was rond het Vondelpark een nieuw stuk stad ontstaan waar ondanks de groene ruimte de dichtheid hoog was: achter de parkvilla’s werden appartementen gebouwd. Door het vrijwaren van het park voor alle stadsbewoners werd een stuk stad gecreëerd waar nieuwkomers zich konden vestigen.

Groningen heeft op verschillende plekken ruimte om een 21e-eeuws Vondelpark te realiseren. Maar het park wat er het meest op lijkt, het Stadspark aan de westkant van de stad, wordt onvoldoende benut. De stad heeft in het verleden kansen laten liggen door náást het park (in Hoogkerk) in plaats van áán het park te bouwen. De kansen om relaties tussen het park en de omgeving te leggen, kunnen echter nog prima worden gelegd. Kijk daarnaast of het transformeren van andere bestaande groengebieden tot hoogwaardig stedelijk groen mogelijk is, zoals rond de zuidelijke Ringweg.

Stadsverfraaiing
Tot slot: de stad heeft een rijke traditie van architectuurmanifestaties, met de gemeente Groningen als belangrijkste trekker. Omdat woningcorporaties vanwege strikte EU-regels nauwelijks meer een rol van betekenis kunnen spelen mist er tegenwoordig uitvoeringskracht om goede ideeën te realiseren. Het ligt voor de hand particuliere initiatiefnemers of coöperatieven op te zoeken om de uitvoeringskracht te vergroten. Vanuit een stedenbouwkundige visie zijn manieren te verzinnen om met particulier geld aantrekkelijke woonmilieus te creëren die verschillende doelgroepen bedienen. De gemeente kan als partner van deze initiatieven het stedelijk groen updaten en toegangen tot de parken verbeteren. De stad Groningen kan zo de bevolkingsgroei opvangen door een connectie te leggen tussen stedelijk wonen en stedelijk groen – een prachtige vorm van 21e-eeuwse ‘stadsverfraaiing’.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een bezoek van het H-team aan Groningen op 29 augustus 2016 op uitnodiging van Marinke Steenhuis, bestuurslid van Platform GRAS en cultuurhistoricus bij SteenhuisMeurs. Tijdens het werkbezoek lichtten diverse ontwerpers, cultuurhistorici en stadjers hun visie op herbestemming en transformatie in Groningen toe.

28 jul

By

No Comments

Gezocht: maatschappelijk vastgoed als ontwerp- en ontwikkelopgave

28/07/2016 | By | No Comments

Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft De Wijkplaats geselecteerd om een voorstel uit te werken waarbij overtollig maatschappelijk vastgoed wordt benaderd als creatieve ontwerp- en ontwikkelopgave. Het H-team ondersteunt dit initiatief, en is op zoek naar casussen. Het voorstel moet vóór 1 november 2016 zijn uitgewerkt.

We zoeken casussen die betrekking hebben op:

 • Gebiedsontwikkeling
  Hoe kun je creatieve partijen in een vroeg stadium betrekken bij het (her)structureren van maatschappelijk vastgoed in een wijk?
 • Creatieve verkoop
  Hoe kun je ontwerp- en ontwikkelkracht benutten voor het vinden van een alternatieve bestemming en een (economisch én maatschappelijk) profijtelijke opbrengst bij verkoop van overtollig maatschappelijk vastgoed?
 • Open data
  Hoe kun je (lokale) partijen activeren via het beschikbaar stellen van geografische en andere informatie over maatschappelijk vastgoed dat overtollig is of kan worden?

Andere casussen die overtollig maatschappelijk vastgoed als creatieve opgave benaderen, zijn ook welkom.

Wie kan een casus aandragen?
Casussen kunnen worden aangedragen door zowel vastgoedeigenaren als initiatiefnemers. Samen met de casushouders wordt een werkvorm bepaald waarbij op een ‘lichte’ manier aanvullende kennis wordt ontwikkeld en uitgewisseld.

Van de casushouder wordt gevraagd:

 • inbrengen van een casus
 • open en onderzoekende houding
 • bereidheid om inzichten en ervaringen te delen

Deelname biedt de casushouders:

 • uitwisseling van kennis met peers
 • ontsluiting van landelijk beschikbare expertise
 • plezier van het samen ontwikkelen

De duur van het project waarvoor een voorstel wordt gemaakt, is 1 á 1,5 jaar.

Heb je een casus of wil je meer info?
Bel of mail dan met
Gerben van Dijk (voorzitter H-team en programmamaker Bouwstenen): 06 2834 5238, gerben@bouwstenen.nl
Marc van Leent ( De Wijkplaats): 06 5102 6684, marc@wijkplaats.nl

Over De Wijkplaats
De Wijkplaats is een netwerk van doeners en denkers in maatschappelijk vastgoed. De Wijkplaats wil lokale partijen helpen met ideeën, concepten en oplossingen. De Wijkplaats is partner van Bouwstenen voor Sociaal, een sectorverbindend platform voor professionals in maatschappelijk vastgoed.

15 jun

By

No Comments

23 juni: debat duurzame oplossingen voor hergebruik

15/06/2016 | By | No Comments

Op 23 juni organiseert het H-team de debatavond Sustainable solutions for re-use (duurzame oplossingen voor hergebruik). Wij nodigen experts uit met kennis van Europese transformatieprojecten, en doen een beroep op alle deelnemers om de do’s & don’t’s bij hergebruik van gebouwen en gebieden te delen en er lessen uit te trekken. De avond is kosteloos bij te wonen, aanmelding is verplicht.

Het H-team ging in 2015 onder het thema ‘Over de grens’ aan de slag. Daarmee daagt het H-team iedereen uit zich buiten zijn eigen comfortzone te begeven. Op 23 juni pakken we dit motto letterlijk beet door uit te zoomen naar Europese voorbeelden van hergebruik. Bijna elke Europese stad groeide aanzienlijk in de twintigste eeuw als gevolg van de ongekende groei van de Europese economie en bevolking. Hierdoor nam ook de gebouwenvoorraad in Europa snel toe. Het onderhoud en hergebruik van de bestaande voorraden wordt dan ook steeds belangrijker taak voor Europese steden.

Hoewel in de meeste delen van Europa de bevolking en de economie nog steeds groeien, zullen onze steden en dorpen niet meer op dezelfde manier uitgebreid worden zoals in de 20e eeuw gebruikelijk was. Transformatie is een voor de hand liggende oplossing voor de gebieden waar sprake is van een groeiende bevolking en dito ruimtedruk. Maar de ongelijke bevolkingsgroei in Europa resulteert ook in regio’s die lijden onder bevolkingsdaling, economische achteruitgang en hoge leegstand. Dat maakt de vraag hoe om te gaan met de bestaande gebouwen en gebieden nog urgenter.

Gasten/sprekers:
– Joep de Roo (Eurodite/Linkeroever)
– Gert Kwekkeboom (The Cloud Collective)
– Willemijn de Boer (H-team, ANNA Vastgoed & Cultuur)
– Gerben van Dijk (H-team, Bouwstenen voor Sociaal)
– Hilco van der Wal (H-team, APPM)
– Teun van den Ende (H-team, College van Rijksadviseurs)

In de discussie worden deelnemers aan gesprekstafels uitgedaagd hun ideeën in te brengen voor het hergebruik van gebieden en gebouwen in Europese steden. Moderator van het debat is Maarten van Tuijl, H-teamlid en auteur van de publicatie The Flexible City, Sustainable solutions for a Europe in transition. Gedurende de avond wordt Engels gesproken.

Sustainable Solutions for re-use
Donderdag 23 juni 2016
20:00 – 22:00 uur
Locatie: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam
Aanmelden kan hier: debatavond sustainable-solutions-for-reuse

14 jun

By

No Comments

Studentenplannen WvhLG over energietransitie

14/06/2016 | By | No Comments

Van 19 tot en met 23 mei vond voor de vierde keer de Week van het Lege Gebouw (WvhLG) plaats. Gedurende vijf dagen werkten studenten, docenten en praktijkexperts uit verschillende disciplines samen aan innovatieve ideeën voor leegstand. Dit jaar stond in het teken van energietransitie. Ruim 65 studenten en docenten staken hún energie in ideeën voor herbestemming van een monumentele energiecentrale in Amsterdam. Ook het H-team was vertegenwoordigd.

Met het thema Energie als driver of change lag de nadruk op de uitdaging hoe we in de toekomst als samenleving energie willen produceren, opslaan, distribueren en gebruiken. Leegstandsproblematiek vereist nieuwe denk- en samenwerkingsvormen. Daarom werden verschillende opleidingen samengebracht om de beleidsmakers en ontwerpers van morgen klaar te stomen om op interdisciplinaire wijze innovatieve ideeën voor duurzame vormen van herbestemming te ontwikkelen.

Duurzaamheidsgedachte
De week leverde zeven concrete ideeën op voor herbestemming van de energiecentrale. De duurzaamheidsgedachte ging verder dan dubbelglas en groene daken. Het idee om te herontwikkelen vanuit flexibiliteit, tijdelijk gebruik en het adaptieve vermogen van een pand is een vorm van herontwikkelen die in de praktijk nog maar nauwelijks voet aan de grond heeft gekregen. Maar de studenten lieten zien dat het in een kort tijdbestek wel degelijk lukt met slimme ideeën te komen, en zich te verplaatsen in partijen die hun leegstaande vastgoed beter willen benutten.

Kijk op www.weekvanhetlegegebouw.nl voor meer informatie over de WvhLG.
De Hogeschool van Amsterdam organiseerde de WvhLG 2016 vanuit het lectoraat bouwtransformatie (lector Frank Suurenbroek).

10 jun

By

No Comments

Laat bij voldoende vraag niet alles aan marktpartijen over

10/06/2016 | By | No Comments

– door Maarten van Tuijl –

In Slopen voor de leefbaarheid ging ik in op een transformatieproject in een krimpgemeente met veel leegstand; in deze tweede beeldblog zoomen we in op een transformatieproject in een groeigemeente met leegstand. We laten de cijfertjes achter ons en bekijken vanuit de praktijk wat de impact van leegstand is op buurtniveau. Wat voor uitdagingen spelen hier, en hoe kan hiermee worden om gegaan? We staan stil bij De School in Amsterdam, waar maatschappelijke doelen (tijdelijk) voorrang krijgen.

In een groeigemeente zoals Amsterdam, Utrecht of Groningen, waar nog veel behoefte is aan woningen, wordt vrijwel al het gunstig gelegen leegstaande vastgoed getransformeerd naar woningen (of gesloopt en vervangen door nieuwbouwwoningen). Maar als er alleen maar naar woningen wordt getransformeerd, komen er monofunctionele Vinex-woonwijken in de stad en verdwijnt de typisch stedelijke diversiteit. Het is belangrijk om te vermijden dat alle andere functies naar de randen van een stad worden verbannen. Daarom moet bij voldoende vraag niet alles aan de markt worden overgelaten.

Op een mooie locatie binnen de ring van Amsterdam heeft de gemeente voor 10 jaar het gebruik van een oude technische school als cultuurcentrum mogelijk gemaakt. Om intensief ruimtegebruik te stimuleren, werd bovendien een 24-uurs vergunning verleend. De School is de voortzetting van club Trouw (en daarvoor club 11). In tegenstelling tot club Trouw heeft De School, naast club en restaurant, meer voorzieningen. Er zijn ook tuinen, een concertzaal, een sportschool en een café. Hiermee draagt De School bij aan de programmatische diversiteit van de stad. En dat op een plek waar door sloop-nieuwbouw van woningen veel meer verdiend zou kunnen worden.

De School zoals die vroeger was

De School zoals die vroeger was

Een oude technische school wordt getransformeerd naar een cultuurcentrum

Een oude technische school wordt getransformeerd naar een cultuurcentrum

Om het ruimtegebruik te stimuleren wordt een 24-uurs vergunning afgegeven

Om het ruimtegebruik te stimuleren wordt een 24-uurs vergunning afgegeven

Het voormalig klaslokaal krijgt een nieuwe bestemming

Het voormalig klaslokaal krijgt een nieuwe bestemming

Van 250 leerlingen naar 1.000 bezoekers per dag

Van 250 leerlingen naar 1.000 bezoekers per dag

Van schoolbel naar DJ

Van schoolbel naar DJ

De School nu

De School nu

Lees hier meer over De School.

Op 23 juni 2016 organiseert Maarten met het H-team de debatavond Sustainable solutions for re-use in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam – open de link voor meer info en (kosteloos) aanmelden.

 

06 jun

By

No Comments

H-team op PROVADA

06/06/2016 | By | No Comments

De H-teamleden zijn op 7, 8 en 9 juni aanwezig op de PROVADA, de jaarlijkse vastgoedbeurs in de RAI in Amsterdam. Daar gaan zij graag met bezoekers in gesprek over prangende vraagstukken in de praktijk van herbestemming en transformatie. H-teamlid Hilco van der Wal organiseert er op 8 juni samen met het Expertteam Transformatie de discussie Transformatie: een gezamenlijk belang.

Hoe vinden beleggers, ontwikkelaars en gemeenten elkaar? Deze vraag staat tijdens de discussie centraal. De markt trekt aan en we zien steeds meer transformaties lukken. Toch is hier nog veel winst te behalen. Lastige gebouwen blijven ‘liggen’, gebiedstransformaties komen nog maar heel beperkt van de grond en in het proces zijn nog steeds te veel hindernissen. Die hindernissen hebben veelal te maken met verschillende invalshoeken en belangen van de betrokkenen.

De slagingskans van transformatie van leegstaande gebouwen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin en de manier waarop gemeenten en beleggers elkaar kunnen vinden. Inzicht in elkaars belangen en vooral in het gezamenlijk belang is hierbij cruciaal.

Transformatie: een gezamenlijk belang
Woensdag 8 juni
13:30 uur – 14:30 uur
Locatie: zaal E108
Aanmelden is niet nodig.
Lees meer over Transformatie: een gezamenlijk belang…

De leden van het H-team zijn ook aanwezig bij andere onderdelen zoals het Transformatieplein, één van de themapleinen van de PROVADA.

Het Expertteam Transformatie is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

27 mei

By

One Comment

Slopen voor de leefbaarheid

27/05/2016 | By | One Comment

– door Maarten van Tuijl –

Gebaseerd op onze inventarisatie van gemiddelde leegstand en leegstand in relatie tot de groeiprognose zoomen we in deze beeldblog in op een transformatieproject in een krimpgemeente met veel leegstand. We laten de cijfertjes achter ons en bekijken vanuit de praktijk wat de impact van leegstand is op buurtniveau. Wat voor uitdagingen spelen hier, en hoe kan hiermee worden omgegaan? We staan stil bij de wijk Heilust in krimpgemeente Kerkrade, waar sloop is ingezet om de buurt leefbaar te houden.

Heilust is een parochiewijk uit de wederopbouwperiode in Kerkrade West. Na het sluiten van de mijnen in 1969 liep de werkgelegenheid en daarmee het aantal bewoners terug. Tegelijk nam ook de leefbaarheid af als gevolg van criminaliteit, werkeloosheid, verveling, leegstand en sociale problemen. De gemeente Kerkrade en woningbouwvereniging HEEMwonen kwamen daarom met plannen voor de sloop van 500 woningen, de ontwikkeling van een groen en duurzaam park met speeltuin en Roda JC court, een gemeenschapshuis in de voormalige kerk en beperkte vervangende nieuwbouw van 22 energieneutrale woningen.

Ontwerper buro Lubbers betrok heel nadrukkelijk de bewoners bij de plannen. Een Cruijffcourt stond bovenaan het wensenlijstje van de bewoners. Op 27 en 28 juni 2015 vond als tussenstap het Festival van de Toekomst plaats. Ter afscheid van de gesloopte woningen organiseerde het theaterfestival Cultura Nova een locatietheater voor de bewoners. Zo werken de ontwerpers samen met de bewoners aan de nieuwe identiteit van Park Heilust. Het nieuwe speelpark is een mooi voorbeeld van het elan waarmee de krimpregio Parkstad Limburg dingen oppakt. Hier wordt gewerkt aan de toekomst.

Heilust zoals het vroeger was

Heilust zoals het vroeger was

Na 1969 nam de bevolking af van 750 naar 33 inwoners

Na 1969 nam de bevolking af van 750 naar 33 inwoners

 

Om de wijk weer leefbaar te maken, worden 500 woningen gesloopt en 22 energieneutrale woningen nieuwgebouwd

Om de wijk weer leefbaar te maken, worden 500 woningen gesloopt en 22 energieneutrale woningen nieuwgebouwd

) Ook worden 150 private achtertuinen omgebouwd tot 10 collectieve tuinen

Ook worden 150 private achtertuinen omgebouwd tot 10 collectieve tuinen

Heilust in juni 2015 tijdens het Festival van de Toekomst

Heilust in juni 2015 tijdens het Festival van de Toekomst

Een nieuwe identiteit: van mijnwerkerswijk naar groen onderdeel van Parkstad Limburg

Een nieuwe identiteit: van mijnwerkerswijk naar groen onderdeel van Parkstad Limburg

Een nieuwe bestemming: van wonen naar recreatie

Een nieuwe bestemming: van wonen naar recreatie

Lees hier meer info over Park Heilust.

Volgende week zoomt Maarten van Tuijl in op een transformatieproject in een groeigemeente met veel leegstand.

Op 23 juni 2016 organiseert Maarten met het H-team de debatavond Sustainable solutions for re-use in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam – open de link voor meer info en (kosteloos) aanmelden.

04 mei

By

No Comments

Week van het Lege Gebouw 2016

04/05/2016 | By | No Comments

De vierde editie van de Week van het Lege Gebouw vindt plaats van 19 tot en met 23 mei in een energiecentrale in Amsterdam. In zeven multidisciplinaire teams maken zestig studenten plannen voor het lege gebouw. Hierbij worden ze begeleid door docenten van verschillende opleidingen. Het H-team stond in 2013 aan de wieg van de eerste editie van deze workshop. Dit keer nemen H-teamleden Hilco van der Wal en Gerben van Dijk deel als experts.

Het decor van de workshop is een markante oude energiecentrale aan de Hoogte Kadijk 400. Het gebouw speelde in het verleden een belangrijke rol in het gebruik van elektriciteit voor Amsterdam. De energiecentrale is nog gedeeltelijk in gebruik. Het benodigd volume voor de transformatoren is al gereduceerd, maar kan in de toekomst gereduceerd worden tot ongeveer 1/8 van de oorspronkelijke installatie. Dit vormt aanleiding om ideeën te ontwikkelen om een groot gedeelte van het gebouw een nieuwe bestemming te geven.

Energietransitie
Energievoorziening is een vraagstuk voor de toekomst en vormt daarmee inspiratie voor een hergebruikstrategie voor het gebouw. De combinatie met het thema energietransitie sluit aan bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2016 The next economy. De eindpresentatie van de plannen vindt plaats op maandagmiddag 23 mei. De resultaten van de workshopweek worden opgenomen in de IABR-tentoonstelling. Deze is te bezoeken tot en met 10 juli.

Lees hier verder over de Week van het Lege Gebouw…
Lees hier verder over de IABR…

18 feb

By

One Comment

Terugblik Power of Hubs: over herbestemmen en gebiedstransformatie

18/02/2016 | By | One Comment

Op 28 januari vond de meet-up The Power of Hubs plaats, een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat werd georganiseerd door het Dutch Creative Residency (DCR) Network en het H-team. Drijvende krachten achter een aantal herbestemmingsprojecten deelden hun kennis met andere partijen die betrokken zijn bij het creëren van nieuwe bestemmingen in Vechtclub XL in Utrecht. Centrale vraag was hoe we lering kunnen trekken uit de afgelopen jaren waarin herbestemming centraal stond nu nieuwbouw weer opnieuw aantrekkelijk wordt.
Het H-team verzorgde een presentatie rondom de vijf dilemma’s van herbestemmen in gebiedstransformaties. De aanwezigen gingen vervolgens met zes thema’s aan de slag.

Gewoon beginnen: de ondernemer die vandaag wil beginnen zonder vastomlijnd plan versus de overheid met de blik op de langere termijn. Hoe kunnen deze twee uitgangspunten elkaar versterken, en hoe komen ondernemers en overheid tot een gedeelde visie?
Zelf kopen en ontwikkelen: van creatieve broedplaats naar professioneel ontwikkelaar. Hoe groei je van een collectief (creatieve) ondernemers in de kinderschoenen naar een geaccepteerde, ondernemende partij?
Start-ups: de (start-up)hub als ecosysteem. Hoe zorgen hubs voor een duurzame economische groei en profilering van stad en regio?
Ongewoon wonen: de voordelen van wonen in herbestemmingen. Waarom en hoe zorg je voor het bevorderen van ongewoon wonen?
Bottom-up top-down: de spanningen tussen bottom-up en top-down denkers en doeners. Door wrijving tussen mensen met verschillende belangen lopen processen vaak spaak. Hoe breng je de wereld van systeemvisies en die van het hier en nu ondernemen bij elkaar?
Tijdelijk kan alles: de ondernemer wil aan de slag; de overheid ziet de meerwaarde, maar is ook de handhaver van wetten en regels. Hoe zorg je bij herbestemming dat je niet tegen een muur van regelgeving aanloopt?

Aan het einde van de dag gingen de deelnemers naar huis met concrete handvatten voor gebiedstransities in een snel veranderende wereld.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van de uitkomsten van de werksessies zijn zes aanbevelingen geformuleerd. In het kort:

 • Blijf in beweging
  Start een herbestemming altijd vanuit waarden en voorwaarden. Blijf in het proces van herbestemmen constant in beweging. Stilstand is funest!
 • Meten is weten
  Met kennis over de sociaal-maatschappelijk toegevoegde waarde van een gebouw of gebied kan bij herbestemming beter worden onderhandeld met overheid en eigenaren.
 • Kom goed beslagen ten ijs
  Als collectief: roep de hulp in van een professional. Als herbestemmer: verdiep je in de motivatie van de partijen die je nodig hebt voor het slagen van een project.
 • Een hechte community is goud waard
  Creëer bij het opzetten van een hub eerst een community, en ga dan pas op zoek naar (financiële) partners.
 • Maak een wachtlijst ‘ongewoon wonen’
  Wonen in herbestemmingen maakt goedkoop wonen sneller mogelijk dan nieuwbouw. Mensen die zich hiervoor inschrijven nemen vaak een mindere woonkwaliteit voor lief.
 • Tijdelijk kan alles
  Kijk naar de essentie van wetten en regels. Door regels op verschillende manieren te interpreteren kan ruimte ontstaan.

Download hier het uitgebreide verslag van The Power of Hubs.
Lees hier meer over de presentatie van het H-team: de vijf dilemma’s bij herbestemming in gebiedstransformaties.